Phú Đông Residences

Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12, TP.HCM