Phú Đông Home Resort

Mũi Kê Gà, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận